Âéôñßíá åìðïñéêïý êáôáóôÞìáôïò ãéá ôéò ÷åéìåñéíÝò åêðôþóåéò, ïé ïðïßåò îåêéíïýí ôçí ÄåõôÝñá 8 Éáíïõáñßïõ 2018, êáé èá ïëïêëçñùèïýí ôçí ÔåôÜñôç 28 Öåâñïõáñßïõ. Ç ÅÓÅÅ êáëåß ôïõò êáôáóôçìáôÜñ÷åò íá óåâáóôïýí ôïõò êáíüíåò áíáãñáöÞò ðáëáéþí êáé íÝùí ìåéùìÝíùí ôéìþí, åíþ ðñïåéäïðïéåß ãéá ôçí åðéâïëÞ ðñïóôßìùí üóïõò ðáñáâïýí ôéò ó÷åôéêÝò äéáôÜîåéò ôùí íüìùí. (EUROKINISSI/ÄÇÌÇÔÑÏÐÏÕËÏÓ ÓÙÔÇÑÇÓ)

Αύριο, Δευτέρα 13 Ιουλίου ξεκινούν επίσημα οι θερινές εκπτώσεις.

Οι εμπορικές επιχειρήσεις θα πρέπει να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή στα εξής σημεία:

Είναι υποχρεωτική η αναγραφή διπλής τιμής, δηλαδή της παλαιάς (διαγεγραμμένης) και της νέας τιμής όλων των ειδών που πωλούνται με έκπτωση.

Επιτρέπεται και η αναγραφή και η εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης.

Εφόσον παρέχεται μειωμένη τιμή σε περισσότερα από το 60% του συνόλου των πωλούμενων ειδών, η επίδειξη του παρεχόμενου ποσοστού έκπτωσης επιβάλλεται, οπότε θα πρέπει να αναγράφεται στην προθήκη του καταστήματος και σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική επικοινωνία.

Στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης ανά κατηγορίες προϊόντων, θα πρέπει να αναγράφεται το εύρος του παρεχόμενου ποσοστού («από ….% έως ….%»).

Σε κάθε άλλη περίπτωση θα αναγράφεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα είδη με αναφορά στο αντίστοιχο ποσοστό.

Οι καταστηματάρχες θα πρέπει, σε περίπτωση ελέγχου, να είναι σε θέση να αποδείξουν, ότι η παλαιά τιμή πώλησης που αναγράφεται στην πινακίδα, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.