Óôçí íüôéá ðëåõñÜ ôçò ðáñáëßáò âñßóêïíôáé ôá åñåßðéá Ìåóáéùíéêïý êÜóôñïõ ðïõ êáôáóêåõÜóôçêå áðü ôïõò ÖñÜãêïõò ôçò ÐåëïðïííÞóïõ ôïí 13ï áéþíá, ôï ïðïßï åßíáé ãíùóôü óÞìåñá ùò Ðáëáéüêáóôñï Þ Ðáëáéïíáõáñßíï. Ôï êÜóôñï ïéêïäïìÞèçêå áðü ôïí ÍéêïëÜ íôå Óåíô ÏìÝñ ôï 1278 ìå ÷ñÞóç ïéêïäïìéêïý õëéêïý áðü ôïí ïéêéóìü ôçò êëáóéêÞò Ðýëïõ êáé åéäéêÜ áðü ôï íáü ôçò ÁèçíÜò Êïñõöáóßáò. Óôïí âñÜ÷ï êÜôù áðü ôï Ðáëáéüêáóôñï õðÜñ÷åé ìåãÜëç óðçëéÜ ðïõ ïíïìÜæåôáé óðçëéÜ ôïõ ÍÝóôïñá. ¸÷åé äéáóôÜóåéò ðåñßðïõ 30 x 16 ìÝôñá êáé ìåãÜëï ýøïò, ðïõ öôÜíåé êáôÜ ôüðïõò ôá 30 ìÝôñá. Óýìöùíá ìå ôç ìõèïëïãßá óôç óðçëéÜ áõôÞ Ýêñõøå ï ÅñìÞò ôï êïðÜäé ðïõ Ýêëåøå áðü ôïí Áðüëëùíá.[3] Ôï óðÞëáéï Ý÷åé åðßóçò ôáõôéóôåß ìå ôïí ÷þñï üðïõ öõëÜóóïíôáí ôá êïðÜäéá ôïõ ÍçëÝá, ðáôÝñá ôïõ ÍÝóôïñá, óýìöùíá êáé ìå ôïí Ðáõóáíßá (ÌåóóçíéáêÜ, 36.2). Ç áñ÷áéïëïãéêÞ Ýñåõíá óôï óðÞëáéï äéåíåñãÞèçêå ðñþôá áðü ôïí Åññßêï ÓëÞìáí (1874) êáé êáôüðéí áðü ôïõò Laucent êáé Êùíóôáíôßíï Êïõñïõíéþôç, Êáñë ÌðëÝãêåí, W. Mc Donald, ÄçìÞôñç Èåï÷Üñç êáé, óôç äåêáåôßá ôïõ 1980, áðü ôïí Ãåþñãéï ÊïññÝ êáé ôïí ÁäáìÜíôéï ÓÜìøùí. Ç Ýñåõíá áõôÞ Ý÷åé áðïêáëýøåé äåßãìáôá áíèñþðéíçò ðáñïõóßáò áðü ôçí ÔåëéêÞ ÍåïëéèéêÞ, ôçí ÐñùôïåëëáäéêÞ, ôç ÌåóïåëëáäéêÞ êáé ôçí ÕóôåñïåëëáäéêÞ ÉÉÉ ðåñßïäï, áëëÜ êáé ìåôáãåíÝóôåñá, ùò ôïõò êëáóéêïýò ÷ñüíïõò. ÐÇÃÇ ÂÉÊÉÐÁÉÄÅÉÁ

Γαλάζια νερά, παχιά, χρυσή άμμος και μια ηρεμία που σε γαληνεύει. Κάπως έτσι θα μπορούσαν να περιγραφούν αμέτρητες παραλίες στη χώρα μας.

Η Ελλάδα είναι γεμάτη παραδεισένιες παραλίες, καθεμία με ένα ξεχωριστό χαρακτηριστικό. Αλλη έχει ροζ άμμο και κρυστάλλινα νερά, άλλη κατάλευκο βότσαλο με γαλάζια θάλασσα και άλλη σμαραγδένιο κύμα που σκάει στην ακτή. Το Lonely Planet, θέλοντας να δώσει μια γεύση από Ελλάδα στους αναγνώστες του, συγκέντρωσε τις 10 καλύτερες της χώρας και τους τις προτείνει!

Παραλία Βοϊδοκοιλιάς – Μεσσηνία
Η παραλία Βοϊδοκοιλιάς με την τέλεια αμμώδη ημισέληνο και τα καθαρά νερά, όπως αναφέρει το Lonely Planet, περιγράφοντας στους αναγνώστες πώς θα φτάσουν εκεί. Πάντως, η ομορφιά του τόπου απλώνεται μπροστά στα μάτια σας, όταν φτάσετε στο επίπεδο της θάλασσας.

Το Lonely Planet έχει επίσης ξεχωρίσει το Ελαφονήσι στην Κρήτη, το Ναυάγιο στην Ζάκυνθο, η Κόκκινη Παραλία στη Σαντορίνη, οι Κουκουναριές στην Σκιάθο, η παραλία Ποτάμι στη Σάμο, ο Μύρτος στη Κεφαλονιά, το Ποσείδι στη Χαλκιδική, η παραλία Σεϋχέλλες στην Ικαρία, η παραλία Φαλάσαρνα στην Κρήτη και η παραλία Μυλοπότα στην Ίο.