Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Διοκλής Α.Ε. συγκαλείται τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 13.30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

Συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. της ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ με το διακριτικό τίτλο ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε. και αποδοχή ορισμού Προέδρου και Αντιπροέδρου από το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας.
Παροχή εξουσιοδοτήσεων οικονομικής διαχείρισης και εκπροσώπησης.
Έγκριση πρακτικού κλήρωσης Επιτροπών και ορισμός μελών Α΄ βάθμιου και Β΄ βάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου.
Έγκριση πρακτικών της αρμόδιας τριμελούς επιτροπής διενέργειας πλειοδοτικών δημοσίων δημοπρασιών: α) για την εκμίσθωση του Νο4 καταστήματος του Δ.Ε.Κ. και β) Γ22 – ΒΙΟ.ΠΑ.
Έγκριση πρακτικού της τριμελούς επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών για την υγρομόνωση τμήματος της οροφής του κτιρίου Διοικήσεως του ΒΙΟ.ΠΑ.
Έγκριση σύμβασης εργασίας σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.53/19 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.
Πηγή: https://www.kalamata.gr/