Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, στην οποία προέβη η ΔΕΥΑΚ σήμερα Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019, προτείνεται στο ΔΣ της Επιχείρησης η ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου αναφορικά με το έργο «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στη Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας (Β΄ Φάση)». Στο διαγωνισμό έλαβαν μέρος 6 εταιρείες και προτείνεται να ανακηρυχθεί προσωρινός ανάδοχος η AGT Constructions ATE, που προσέφερε έκπτωση 31,99%.
Το έργο, προϋπολογισμού 2.500.000 €, χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Φιλόδημος Ι και έχει ως αντικείμενο την αντικατάσταση με αγωγούς πολυαιθυλενίου τρίτης γενιάς τμημάτων του δικτύου ύδρευσης της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, που σήμερα παρουσιάζουν μεγάλες διαρροές και συχνές βλάβες.
Μετά την αντικατάσταση αγωγών από αμίαντο και την τοποθέτηση αγωγών ύδρευσης από πολυαιθυλένιο τρίτης γενιάς, μήκους 57.600 μέτρων στην Καλαμάτα, που ολοκληρώθηκε πριν περίπου 3 έτη, το συγκεκριμένο έργο αφορά στην ολοκλήρωση της αντικατάστασης των αμιαντοσωλήνων στην Καλαμάτα και στην αντικατάσταση τμήματος των πεπαλαιωμένων χυτοσιδηρών σωλήνων στο κέντρο της Καλαμάτας. Στο έργο συμπεριλαμβάνονται οι μεταφορές των υδατοπαροχών από τα παλαιά στα νέα δίκτυα και όλες οι συνδεσμολογίες για τη σωστή λειτουργία των νέων δικτύων.
Όλοι οι αγωγοί προβλέπεται να κατασκευαστούν από σωλήνες πολυαιθυλενίου. Τα συνολικά μήκη ανά διατομή και υλικό των προτεινόμενων αγωγών είναι τα εξής:
• πολυαιθυλένιο διατομής Φ 90 σε μήκος 20.144 μέτρων και
• πολυαιθυλένιο διατομής Φ 160 – Φ 200 σε μήκος 5.480 μέτρων.
Πηγή: https://www.kalamata.gr/