Είναι ιδιαίτερη η τιμή που μου έκαναν το 2015 οι πολίτες της Μεσσηνίας να τους εκπροσωπήσω επί 4,5 χρόνια στην Ελληνική Βουλή, ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρώ αυτονόητο το χρέοςμου να θέσω δημόσια στην κρίση τους το κοινοβουλευτικό μου έργο,την διεκδίκηση λύσεων για θέματα που αφορούν το νομό μας, τον τρόπο που άσκησα τα καθήκοντά μου, το πώς πολιτεύτηκα στον δημόσιο βίο και τελικά, αν τίμησα την εντολή που μου δό-θηκε.

Το χρέος του απολογισμού συνάδει με τις αρχές μου, καθότι συνδέεται με την αρχή της διαφάνειας και του ελέγχου των πεπραγμένων κάθε αιρετού. Γι΄αυτό προσπαθούσα διαρκώς να ενημερώνω τους πολίτες για γενικά ή ει-δικά θέματα. Αναρωτιέμαι, αν όλοι αυτοί οι «μεγαλόσχημοι» (πρώην πρω-θυπουργοί, υπουργοί ή βουλευτές των παλαιών πολιτικών κομμάτων), που εκλέγονταν επί δεκαετίες στη Μεσσηνία, σκέφτηκαν ποτέ να απολογηθούν στους πολίτες για τα πεπραγμένα τους ή να ζητήσουν συγνώμη για τις κα-ταστροφικές πολιτικές τους.

Το 2015, η απειρία όλων μας και το δέος μας απέναντι στη βαριά ευθύνη του κοινοβουλευτικού έργου ήταν δεδομένη και για εμένα. Όμως οι ανάγκες των καιρών μας υποχρέωσαν να κολυμπήσουμε σε «βαθιά νερά». Θεωρώ ότι, παρ’ όλες τις δυσκολίες και τα όποια λάθη,καταφέραμε να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση και τα μνημόνια.

Στη Βουλή συμμετείχα στις κοινοβουλευτικές επιτροπές Δημόσιας Διοίκη-σης, ΔημόσιαςΤάξης, Θεσμών και Διαφάνειας, Κανονισμού της Βουλής και Δεοντολογίας. Συνέβαλα στην επεξεργασία σχεδίων νόμων και σε μερικά από αυτά ως εισηγήτρια.

Ως Πρόεδρος της Επιτροπής για το Σωφρονιστικόσύστημα είμαι υπερή-φανη για το έργο της, διότι στο επίκεντρο είχε την επανένταξη των κρατου-μένων στην κοινωνία, στην οικογένεια και την εργασία, που αποτελεί ταυ-τόχρονα ασφάλεια για την κοινωνία. Ιδρύθηκαν στις φυλακές Σχολεία Δεύ-τερης Ευκαιρίας, Ελληνομάθειας, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτι-σης(ψυκτικών, μαγείρων, τυροκόμων κ.α ) και πολιτιστικά εργαστήρια. Βελτιώθηκε η διαβίωση των κρατουμένων και η ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη.

Συμμετείχα στο Προεδρείο των εξεταστικών/προανακριτικών Επιτροπών για την διερεύνηση του δανεισμού των ΜΜΕ και των κομμάτων, την υπόθεση Νοβάρτις και τον έλεγχο του Γ. Παπαντωνίου, οι οποίες συνέταξαν πορίσμα-τα που διαβιβάσθηκαν στη Δικαιοσύνη.Ήμουν Ειδική εισηγήτρια στην Επι-τροπή για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Εκπροσώπησα τη Βουλή στο Εξωτερικό, σε ομάδες εργασίας για το διασυνοριακό έγκλημα, τα δικαιώ-ματα, την ασφάλεια και τα προσωπικά δεδομένα.

Ως υπεύθυνη της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ για τα Σώματα Ασφαλείας, την εκπροσώ-πησα στα συνέδρια των Ομοσπονδιών και των Ενώσεων της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής. Αισθάνθηκα χαρά, όταν κατά την προεκλογική μου πε-ριοδεία, έγινα αποδέκτης ευχαριστιών και θετικών σχολίων από τους εκ-προσώπους τους.

Προσπάθησα να αφουγκραστώ τα προβλήματα του Νομού και μετέφερα στη Βουλή και στα αρμόδια Υπουργεία δίκαια αιτήματα Δήμων, φορέων και πολιτών, υποστηρίζοντας πολύμορφα την επίλυσή τους.

Σε συνεργασία με τους έξι δήμους της Μεσσηνίας συνέβαλα στη δρομολό-γηση ή υλοποίηση έργων υποδομής, στην επίλυση ζητημάτων που αφορούν στις μονάδες Υγείας, στην Ειδική Εκπαίδευση, στην πλήρωση της θέσης του Επιμελητή ανηλίκων, στην επαναλειτουργία και υποστήριξη της Εταιρίας Προστασίας Ανηλίκων, στην ίδρυση και στελέχωση Αστυνομικού Σταθμού στο αεροδρόμιο Καλαμάτας, σε ειδικά αγροτικά θέματα, σε προβλήματα

που αφορούσαν το Κτηματολόγιο, τους Δασικούς χάρτες κ.α. Αρκετές προ-σπάθειές μου δεν ευοδώθηκαν, όπως η μη αξιοποίηση ακίνητων του Δημο-σίου και η στέγαση σε αυτά δημοσίων υπηρεσιών του Νομού , ιδίως λόγω γραφειοκρατικών αγκυλώσεων .

Σταθερή επιδίωξή μου ήταν η αντιπαράθεση με τους πολιτικούς αντιπά-λους να γίνεται με επιχειρήματα, τηρώντας τον πολιτικό πολιτισμό.Η συνερ-γασία με θεσμικούς παράγοντες, φορείς και πολίτες έγινε χωρίς διακρίσεις και πολιτικές ταυτότητές. Κριτήριο ήταν η λύση λογικών αιτημάτων. Με το ίδιο πνεύμα δέχθηκα εκατοντάδες πολίτες, έλυσα ή προσπάθησα να λύσω δίκαια ,λογικά και σύννομα αιτήματά τους. Δεν υιοθέτησα παράλογες ή έξω από τη νομιμότητα απαιτήσεις, ούτε υποχώρησα από τις αρχές μου για να μη χαθεί ένας πιθανός ψηφοφόρος. Επισκέφθηκα αρκετά μέρη της υπαί-θρου, όχι όμως όλα και σε αυτό έχουν δίκαιο οι πολίτες, που ασκούν κριτι-κή, ζητώντας συχνότερη επικοινωνία, αφού αυτοί είναι τελικά ο κριτής κάθε βουλευτή.

Παρά την οικονομική στενότητα, τα εμπόδια, την απειρία και τα λάθη μας έγιναν πολλά στη Μεσσηνία από την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα και τους βουλευτές του νομού. Όσα δεν έγιναν στο νομό μας, μπορούν να γίνουν την επόμενη τετραετία . Αρκεί ο ΣΥΡΙΖΑ και η Προοδευτική Συμμαχία να λάβει νέα εντολή διακυβέρνησης και να μην επιστρέψουν εκείνοι που χρεοκόπη-σαν τη χώρα και λεηλάτησαν την κοινωνία.

Στις 7 Ιουλίου όλοι μαζί αποφασίζουμε για το μέλλον της Ελλάδας καιτης Μεσσηνίας. Ψηφίζουμε για τη ζωή μας και όλοι μαζί αποφασίζουμε το μέλ-λον μας.

Παναγιώτα Κοζομπόλη-Αμανατίδη

Δικηγόρος

Υποψήφια Βουλευτής Μεσσηνίας του ΣΥΡΙΖΑ