Ο Δήμαρχος και ο νόμιμος εκπρόσωπος του αναδόχου υπέγραψαν σύμβαση για την πραγματοποίηση του έργου: «Ανακατασκευή – κατασκευή πεζοδρομίων και κρασπεδόρειθρων», προϋπ. 24.800 € με το ΦΠΑ. Ο ανάδοχος Νικόλαος Σορολής (επελέγη κατόπιν ηλεκτρονικής κληρώσεως) θα προβεί σε εργασίες ανακατασκευής πεζοδρομίων που έχουν υποστεί έντονες φθορές, καθώς και σε κατασκευή πεζοδρομίων, όπου κριθεί αναγκαίο.

Πηγή: Δήμος Καλαμάτας